Goda vanor!

"The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities." - Stephen Covey

Goda vanor

Har du goda vanor i ditt liv? Att utveckla goda vanor är också en viktig del för att uppnå en personlig produktivitet. I detta tips kan du läsa om en uppmärksammad metod kring detta!

7 goda vanor hos hos människor med hög produktivitet
Den amerikanske författaren Stephen R. Covey, verksam vid Brigham Young University i Salt Lake City, fick ett stort genomslag 1989 med boken Att leva och verka till 100% eller De 7 goda vanorna (7 Habits of Highly Effective People). Han har också en välbesökt hemsida, stephencovey.com. I denna bok utvecklar han sin tes, att det finns sju grundläggande och tidlösa principer som all mänsklig verksamhet och alla kontakter mellan människor ytterst vilar på. Dessa så kallade "7 goda vanor" är:

  1. ProaktivitetDe 7 goda vanorna
  2. Börja med målet i åtanke
  3. Sätt de verkligt viktiga aktiviteterna först
  4. Tänk vinn/vinn
  5. Sök först att förstå, därefter att bli förstådd
  6. Finn mellanmänskliga synergier
  7. Förbättra dig ständigt

Dessa vanor bör enligt författaren läras in och realiseras i just den sekvens enligt vilken de är givna ovan. Varje vana bygger på de föregående vanorna, och är själv en förutsättning för att kunna agera i enligt med den därpå följande vanan.

De första 3 vanorna är intrapersonella vanor, de rör endast individen själv. Dessa kallas av författaren för karaktärsvanor. 

Vanorna 4-6 är interpersonella vanor, vanor som rör individens interaktion med andra människor. Dessa vanor kallas personlighetsvanor. Att redan ha lärt sig och bemästrat de första tre vanorna, karaktärsvanorna, är en förutsättning för att kunna realisera de tre följande vanorna, personlighetsvanorna. Att ha uppnått en grundläggande säkerhet och mognad inom sig själv, är således en förutsättning för att kunna gå vidare till mellanmänskliga kontakter och att utvecklas även i dessa. Den högsta nivån i de mellanmänskliga kontakterna nås, då man finner synergieffekter i sina kontakter med andra människor. Detta innebär att resultatet av samarbetet mellan två eller flera individer blir större eller bättre, än vad som varit möjligt om de istället arbetat en och en. Summan av det mellanmänskliga samarbetet, blir alltså större än de enskilda delarna.

Den sjunde vanan, att ständigt förbättra sig själv, innebär att man fortlöpande, parallellt med sina dagliga aktiviteter, sätter av tid för att förstärka och åter implementera, de första 6 vanorna i sitt liv. Den sjunde vanan blir på så vis en förutsättning för sex första vanorna; endast genom att följa denna vana, kan vi försäkra oss om att vi agerar i enlighet med de andra.

En snabbkurs på fem minuter

Har du goda vanor i ditt liv?

Se även nästa produktivitetstips: Redesigna din livsstil!